REKLAMAČNÝ PORIADOK

UBYTOVACIE PODMIENKY

Nástup klienta na ubytovanie: od 14. – 17. hodiny prvý deň pobytu

Odchod klienta z ubytovacieho zariadenia: do 10. hodiny posledný deň pobytu

Na pobyt môže nastúpiť len počet osôb uvedených v ubytovacom poukaze.  Ak na pobyt nastúpi vyšší počet osôb ako je uvedené v ubytovacom poukaze, ubytovateľ nie je tieto osoby povinný ubytovať.

DEFINÍCIA SEZÓNNOSTI

Sezóna:  1.5. – 30. 9.

Mimo sezóna: 1.10. – 30.4.

TOP sezóna:  22.12. –  6.1. 

OBMEDZENIA

Do zariadenia je zakázaný vstup s domácim zvieraťom – pes, mačka a pod.

OBJEDNÁVKA POBYTU

Rezervácia pobytu je možná telefonicky na č.t. +421 907 289 262,  prostredníctvom webu malymajerpodlesok.sk alebo e-mailom: info@podlesok.com.

Minimálna dĺžka pobytu v zariadení je 2 noci. 

POTVRDENIE REZERVÁCIE

Potvrdenie rezervácie pobytu sa uskutoční e- mailom. Objednávaťeľ má na úhradu platby za pobyt splatnosť 7 kaledárnych dní od doručenia emailu o rezervácii pobytu. Po úhrade pobytu ubytovateľ vystaví klientovi faktúru. Neuhradením úhrady za pobyt v stanovenej lehote splatnosti 7 dní za pobyt, rezervácia automaticky zaniká.

POKYNY NA ÚHRADU

Číslo účtu:

IBAN: SK72 3100 0000 0043 9000 8005          

SWIFT:/BIC/KOMASK2X

VS: číslo rezervácie pobytu

SPÔSOB PLATBY

Platbu je možné realizovať bezhotovostne len po dohode s ubytovateľom, najneskôr pri nástupe klienta na ubytovanie.

CENA

Ubytovanie v zariadení je realizované v 2- posteľových, 3- posteľových a 4- posteľovej izbe s kúpeľňou. Cena za ubytovanie predstavuje poplatok za izbu podľa jej kapacity.  Vopred na požiadanie ubytovateľa je možné pre dieťa do 10 rokov vybaviť objednanú izbu prístelkou.  

Cena za ubytovanie zahrňuje, poplatok za ubytovanie,  posteľnú bielizeň, elektrickú energiu, vodu, náklady na vykurovanie a využitie priestorov a vybavenia ubytovacieho zariadenia. Cena je v rátane DPH.

Rekreačný poplatok vo výške 0,70 centov  osoba / deň.  

Cena nezahrňuje – doplnkové služby, prípadné poškodenie objektu, zariadenia a okolia ubytovacieho zariadenia klientom.

STORNO POPLATKY

Klient má právo kedykoľvek zrušiť objednaný pobyt, zmeniť dĺžku pobytu  alebo zmeniť počet ubytovaných osôb za nasledujúcich podmienok.

 Za zrušenie objednávky alebo zmeny dĺžky pobytu  alebo počtu osôb ubytovateľ vystaví klientovi  úhradu  nasledovnej výšky, ktorú odpočíta zo zaplatenej alebo dojednanej ceny za ubytovanie:

 • Do 21 dní pred nástupom bez storno poplatku
 • Od 20 dní do 14 dní pred nástupom 25% z celkovej ceny
 • Od 13 dní do 7 dní pred nástupom 50% z celkovej ceny
 • Menej ako 6 dní pred nástupom  100% z  celkovej ceny 

 Celkovou cenou sa myslí celá čiastka za pobyt v zariadení dojednaná pri rezervácii.

UBYTOVACÍ PORIADOK

 Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť doklad totožnosti a prípadne vyplatiť sumu za pobyt alebo jej rozdiel. Klient obdrží kľúč od izby. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu majiteľa premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete a satelitného zariadenia. V ubytovacom zariadení nie je možné používať vlastné elektrické zariadenia, okrem elektrických spotrebičov určených na osobnú hygienu: holiaci strojček, fén a elektrická zubná kefka. Klientom nie je možné brať na izby športové náradia, pre ktoré  je vyhradené iné miesto. V čase od 22.  do 6. hodiny je klient povinný dodržiavať nočný kľud.

ZODPOVEDNOSŤ UBYTOVACIEHO ZARIADENIA  A  KLIENTA

Za cennosti zodpovedá ubytovacie zariadenie iba v tom prípade, ak boli cennosti prevzaté do úschovy na základe potvrdenia. V prípade problémov pri nástupe na pobyt, alebo počas pobytu je potrebné sa obrátiť na majiteľa ubytovacieho zariadenia. Reklamácie od 30 dní po ukončení ubytovania sa neprijímajú. Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za vady služieb, je majiteľ povinný  po odbornom posúdení rozhodnúť o reklamácii ihneď. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď, alebo ju považuje za opodstatnenú  je povinný so spotrebiteľom spísať záznam o reklamácii. V zázname uvedie presné označenie služby a čas kedy bola poskytnutá, vytknuté vady a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ. Ak sa jedná o zložitý prípad, je povinný prevádzkovateľ rozhodnúť do 3 pracovných dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie, ako 30 dní. Ak spotrebiteľ nie je s vybavením reklamácie spokojný, môže uplatniť svoje právo na súde.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK UBYTOVANIA 

Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri poskytovaní ubytovacích služieb obyvateľstvu – ubytovanie.

Obchodné meno ubytovateľa : LABUDA – ASI s.r.o.

 Sídlo:  Obchodná 52/30, 05315 Hrabušice

IČO:  36603970, IČ DPH: SK2022146665

Tel. 0907289262

e-mail: info@podlesok.com

Adresa a názov prevádzky: Malý Majer, Hrabušice – Podlesok 1015/69 , 053 15, Slovenská republika

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb:

 • Ubytovacie zariadenie poskytuje krátkodobé ubytovanie, kde celková kapacita pevných lôžok je 15+2 prístelky v 5 izbách.
 • K vybaveniu izieb patrí kúpeľňa s WC a sprchovým kútom, skriňa, postele, nočné stolíky s nočnými lampami, stôl s kreslami, TV, SAT a WIFI pripojenie, chladnička, varná kanvica
 • voda v zariadení je zo studne
 • kategória ubytovacieho zariadenia ***

Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia:

 • V prevádzke sa dodržujú hygienické a protiepidemické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedná Ľubuša Labudová, ktorá zabezpečuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny. Zamestnanci sú vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu vykonávaných činností, predovšetkým pracovným odevom a pracovnou obuvou. Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich prostriedkov, ako aj čistej bielizne. V ubytovacom zariadení je umiestnená lekárnička na vhodnom a dostupnom mieste, ktorej vybavenie sa priebežne dopĺňa.

Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny:

 • V zariadení je dostatočné množstvo čistej bielizne. Pre každého ubytovaného je použitá čistá bielizeň. Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť k vzájomnému styku či zámene čistej a použitej bielizne. Poškodená a opotrebovaná bielizeň, sa vyradí s používania. Čistá posteľná bielizeň je prepravovaná tak, aby sa zabránilo kontaminácii.
 • Čistá posteľná bielizeň a príslušenstvo je uskladnené a samostatnej a odvetranej miestnosti, použitá bielizeň sa skladuje v miestnosti na to určenej. Pranie bielizne je zabezpečené v práčovni. Posteľná bielizeň sa mení 1x týždenne, poprípade podľa potreby.

Spôsob a frekvencia bežného upratovania ubytovacieho zariadenia:

 • Všetky priestory ubytovacieho zariadenia sa denne upratujú, zariadenie na osobnú hygienu sa denne umýva a dezinfikuje. Najmenej raz za štvrťrok, prípadne podľa potreby sa zabezpečuje všeobecné upratovanie spojené s umytím okien,. dverí, svietidiel a  vyprášenie matracov a prikrývok. Maľovanie plôch sa vykonáva najmenej raz za dva roky.
 • Na dezinfekciu umývateľných plôch je použitý Domestos, Savo, Sanytol a Cif. Pri použití dezinfekčných prípravkov postupujeme podľa priloženého návodu výrobcov a dodržania doby expirácie výrobkov.

Postup pri dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu:

 • Zariadenia na osobnú hygienu mimo ubytovacích priestorov sa denne umývajú a dezinfikujú. Pri dezinfekcii zariadenia na osobnú hygienu sú použité prípravky: Domestos, Savoi, Sanytol a Cif.

Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov: 

 • V ubytovacom zariadení v prípade výskytu živočíšnych škodcov  je zabezpečená deratizácia a následná likvidácia v súlade s všeobecne platnou právnou úpravou.

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia.

 • Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša a separuje. Nádoby sa denne čistia a dezinfikujú. Odvoz TKO zabezpečuje obecný úrad.

V Hrabušiciach 20.6.2018   

 

                                                                         Zodpovedná vedúca Ľubuša Labudová